Δημοσιοποιήθηκε ο Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ ο μη οριστικός πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019 και εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, δηλαδή από την 3η Ιουνίου 2020, μπορούν να υποβληθούν αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και την εξέταση των αιτημάτων, ο πίνακας θα καταστεί οριστικός και θα τεθεί η αποκλειστική προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου Τέλους Διατήρησης. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Παραγωγής.

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων αιτημάτων, θα καταρτισθεί και αναρτηθεί εκ νέου στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ο Οριστικός Πίνακας, και θα ορισθεί χρονικό διάστημα για την καταβολή του τέλους από τους υπόχρεους.
Δείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.
Κατεβάστε εδώ το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης σε μορφή .docx

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ.