Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση του καταστατικού του Συνδέσμου από την ιστοσελίδα. Έπειτα, πρέπει να εκτυπώσουν το αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης εγγραφής (Φυσικού ή Νομικού Προσώπου) στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και αφού το συμπληρώσουν και υπογράψουν, πρέπει να το αποστείλουν προς έγκριση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.:

Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Γραφείο Αθηνών
Ηλέκτρας Αποστόλου 43, Τ.Κ.141 21
Ηράκλειο Αττικής, Αθήνα
Τηλ. 210-2811917

Κάθε αίτηση εγγραφής νέου μέλους στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., εγκρίνεται έπειτα από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής νέου μέλους στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., με την υποβολή της αίτησης, πρέπει να επισυναφθεί το αποδεικτικό κατάθεσης της Εφάπαξ Εισφοράς Εισδοχής και της Ετήσιας Συνδρομής.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Νο.6 / 31.05.2014 του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., το ποσό της Εφάπαξ Εισφοράς Εισδοχής των νέων μελών στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε ανέρχεται σε 100€ ενώ τα ποσά της Ετήσιας Συνδρομής για τα μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε καθορίζονται ως εξής:

  • Εταιρίες / φυσικά πρόσωπα με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας πάνω από 1MW, 500€.
  • Εταιρίες / φυσικά πρόσωπα με έργα σε λειτουργία συνολικής δυναμικότητας ως και 1 ΜW, 300€
  • Εταιρίες με/χωρίς Άδεια Παραγωγής, ή χωρίς ακόμα να λειτουργούν έργο, ή μελετητικές εταιρίες ή λοιπές εταιρίες του χώρου των ΜΥΗΕ, 150€.
  • Φυσικά πρόσωπα, 100€.
  • Φοιτητές και Πανεπιστημιακοί, με απόδειξη της ταυτότητάς τους, 50€.

Ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. τηρεί τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

  • Τράπεζα Alpha Bank

Επωνυμία: Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Αρ. Λογ.: 873.00.2002.004460

IBAN: GR79 0140 8730 8730 0200 2004 460

  • Παγκρήτια Τράπεζα (πρώην Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας)

Επωνυμία: Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων

Αρ. Λογ: 3010003610700-9

IBAN: GR85 0990 0100 0030 1000 3610 700

Σημείωση: Σε κάθε αποδεικτικό κατάθεσης προς τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. πρέπει να εμφανίζεται οπωσδήποτε η επωνυμία του Νομικού Προσώπου / το ονοματεπώνυμο του Φυσικού Προσώπου, ενώ το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποστέλλεται με e-mail στο grammateia@microhydropower.gr.