ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προς τις περιφερειακές υπηρεσίες υδάτων πατώντας εδώ, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα για τα Σχέδια Διαχείρισης:

Δ. Όπου στο Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας σας προβλέπονται απαγορεύσεις ή περιορισμού ή συγκεκριμένες απαιτήσεις για “νέα” έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις, αυτές δεν αφορούν:

 • έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις τα οποία εξετάζονται στο παρόν Σχέδιο Διαχείρισης,
 • νέα έργα ή δραστηριότητες ή επεκτάσεις τα οποία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Σχεδίου Διαχείρισης εμπίπτουν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  1. έχει χορηγηθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
  2. έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή άδεια χρήσης νερού και έχει υπάρξει θετική γνωμοδότηση του φορές υποδοχής του αιτήματος,
  3. έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα,
  4. έχει συντελεστεί (δηλαδή να έχει εκδοθεί) έστω και μία διοικητική πράξη που αφορά στην υλοποίησή τους,
  5. η άδεια εκτέλεσής τους έχει λήξει, χωρίς αυτά να έχουν εκτελεστεί και ζητείται η ανανέωσή τους, ενώ δεν έχουν αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Όπως έχει αναφέρει ο υπεύθυνος της Δ/νσης Υδάτων, τα παραπάνω είναι δεσμευτικά και ισχύουν για όλα τα έργα (όχι μόνο δηλαδή για την άρδευση) και για όλα τα Σχέδια Διαχείρισης.