Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: Ευρωπαϊκή Διαδυκτιακή Πύλη Επενδυτικών Εργων

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Αξιότιμε/-η Κύριε/-α

Σε συνέχεια κοινής επιστολή των κ.κ. Υπουργών Τσακαλώτου και Σταθάκη, σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Εργων (ΕΠΕΕ) πρόκειται να λειτουργήσει έως το τέλος Μαρτίου του 2016.  Η ΕΠΕΕ αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη συγκέντρωση των τρεχόντων και μελλοντικών επενδυτικών έργων στην Ένωση με σκοπό κυρίως την προβολή τους στους επενδυτές και για ενημερωτικούς σκοπούς. Επιπλέον, η Επιτροπή δημιούργησε και σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο (URL:  ec.europa.eu/eipp ).

Η δημιουργία της ΕΠΕΕ υποστηρίζει την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ της Ε. Επιτροπής στα τέλη του 2014 (κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 της 25ης Ιουνίου 2015) και στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

  • Την κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.
  • Τη στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία και
  • Τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος.

Με δεδομένο ότι η έναρξη λειτουργίας της ΕΠΕΕ προβλέπεται να λάβει χώρα στο πρώτο τρίμηνο του 2016, καθώς και το συντονισμό των δράσεων των ελληνικών αρχών, θα συνταχθεί συνολική λίστα έργων για το σύνολο της χώρας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να υποβάλει συνολική λίστα στους τομείς αρμοδιότητας του με προτεινόμενα έργα στο Υπουργείο Οικονομικών. Παρακαλείσθε, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς, να μας υποβάλλεται τον τίτλο, το βαθμό ωριμότητας και τον προϋπολογισμό του/των έργων που θα θέλατε να συμπεριληφθούν, το αργότερο έως την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Εφόσον καταρτιστεί η συνολική λίστα των προτεινόμενων από τη χώρα έργων, θα ενημερωθείτε σχετικά ώστε να προχωρήσετε στη συμπλήρωση των στοιχείων που απαιτούνται για την ανάρτηση των έργων στην ανωτέρω διαδικτυακή πύλη (Συνημμένο αρχείο 1 και Συνημμένο αρχείο 2).

Σημειώνεται, η προσθήκη ενός έργου στην ΕΠΕΕ δεν προδικάζει τις αποφάσεις για τα τελικά έργα που επιλέγονται για στήριξη ή για δημόσια χρηματοδότηση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση,

Μαρίνος Ρουσιάς
Γραφείο  Υπουργού

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Λεωφ. Μεσογείων 119
T.K. 11526, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210 6969876
Fax: +30 210 6969729 e-mail: m.rousias@prv.ypeka.gr

Marinos Rousias
Minister’s Office

 

Ministry of Envirnoment & Energy
119, Ave. Mesogion
11526, Athens, Greece
Tel. 210 6969876
Fax: +30 210 6969729 e-mail: m.rousias@prv.ypeka.gr