ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.»

KEΦAΛAIO Α΄

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 1ο

EΔPA – EΠΩNYMIA

Συνιστάται στην Αριδαία σωματείο με την επωνυμία «Ελληνικός Σύνδεσμος Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων» και με τον διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.». Στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία του συνδέσμου είναι «HELLENIC SMALL HYDROPOWER ASSOCIATION» με τον διακριτικό τίτλο (H.S.H.A.).

Άρθρο 2ο

ΣKOΠOI –MEΣA

 1. Γενικοί Σκοποί : Γενικοί σκοποί του Συνδέσμου είναι :

α) H μελέτη, προβολή, υποστήριξη και συμβολή στην ανάπτυξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ) και κάθε συναφή επιχειρηματική ή επιστημονική δραστηριότητα, με μόνιμη οργάνωση και μορφή τόσο φυσικού όσο και νομικού προσώπου που συμβάλλει στην ανάπτυξή της και που ανταποκρίνεται σε επί μέρους λειτουργίες της.

β) H προβολή των πλεονεκτημάτων και των ωφελειών της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και ειδικότερα από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ), για να καταστεί συνείδηση μεταξύ του ευρύτερου κοινού, η σημασία του στην αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

γ) H μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστηρίξεως μεταξύ των μελών του.

δ) η συνεργασία όλων όσων αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ)

(1) για την εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων τους σε εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στις αντίστοιχες Ενώσεις και Οργανισμούς

(2) για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με ενεργειακά ζητήματα εν γένει και ειδικότερα σχετικά με τις υπάρχουσες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις

(3) για τη διατύπωση προτάσεων με σκοπό την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη της ενεργειακής δραστηριότητας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ)

(4) για την προώθηση με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο της έρευνας σε κάθε είδους θέματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (ΜΥΗΕ)

(5) για την προώθηση δικαστικώς ή εξωδίκως όλων των θεμάτων που αφορούν στους ανωτέρω σκοπούς του Συνδέσμου.

 1. Eιδικοί Σκοποί : Mέσα στο πλαίσιο των γενικών σκοπών της προηγουμένης παραγράφου ειδικότεροι σκοποί του Συνδέσμου είναι :

α) H μελέτη, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων, που ενδιαφέρουν τις επενδύσεις στον τομέα των υδροηλεκτρικών έργων και που η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ανάπτυξή τους.

β) H εκπροσώπηση στην Eλλάδα και το εξωτερικό (ειδικότερα στα δικαστήρια, τις δημόσιες αρχές και τα διάφορα συλλογικά όργανα) του τομέα της παραγωγής ενέργειας από ΜΥΗΕ και των συμφερόντων της καθώς και των μελών του Συνδέσμου.

γ) H αναζήτηση, μαζί με τις δημόσιες αρχές και άλλους συλλόγους και συνδέσμους της χώρας με παρόμοιους σκοπούς, κάθε λύσης που μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη της παραγωγής ενέργειας από ΜΥΗΕ.

ε) H συμμετοχή σε ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με παρόμοιους σκοπούς.

στ) H συμμετοχή σε εθνικές ή διεθνείς επιτροπές, συμβούλια, συνδιασκέψεις, εκθέσεις και εκδηλώσεις γενικά που έχουν σχέση με τους σκοπούς που επιδιώκει ο Σύνδεσμος.

 1. Μέσα: Ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. επιδιώκει, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο, τους σκοπούς που περιγράφονται στις προηγούμενες δύο παραγράφους, κινητοποιώντας την υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ψηφίσματα των Συνελεύσεων του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Προς τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και εκπροσωπείται σε όργανα διοίκησής τους (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Επιτροπές, συνδικαλιστικές ενώσεις, διεθνείς οργανώσεις, διακρατικούς οργανισμούς κλπ). Επίσης διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις σχετικά με την ανάπτυξη των μικρών υδροηλεκτρικών.

Άρθρο 3ο

ΣΦPAΓIΔA – EMBΛHMA

Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα και έμβλημα, το περιεχόμενο και η αποτύπωση των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

KEΦAΛAIO B΄

MEΛH

 

Άρθρο 4ο

ΔIAKPIΣH MEΛΩN-MHTPΩO

 1. Kατηγορίες : Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα, σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων παραγράφων.
 2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι :
 3. A) Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που έχουν κάθε νομική μορφή που αναγνωρίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και:
 • Λειτουργούν ΜΥΗΕ.
 • Έχουν εξασφαλίσει άδεια παραγωγής για ΜΥΗΕ.
 • Έχουν αιτηθεί άδεια παραγωγής για ΜΥΗΕ.
 • Ασκούν μελετητική δραστηριότητα για ΜΥΗΕ και έχουν υποβάλει τουλάχιστον μία μελέτη για ΜΥΗΕ στην χώρα μας.
 • Είναι προμηθευτές βασικών στοιχείων εγκαταστάσεων ΜΥΗΕ (κύριου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, σωληνώσεων) και έχουν προμηθεύσει τουλάχιστον ένα ΜΥΗΕ στην χώρα μας.
 • Είναι κατασκευαστές ΜΥΗΕ και έχουν κατασκευάσει βασικό τμήμα από τουλάχιστον ένα ΜΥΗΕ.
 • Πανεπιστημιακοί, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εξειδικεύονται σε ΜΥΗΕ.
 • Που κατά την γνώμη του Δ.Σ. του Συνδέσμου η συμμετοχή τους θα συμβάλλει ουσιαστικά στους σκοπούς του Συνδέσμου, και έχουν την καταστατική τους έδρα ή διατηρούν νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 1. B) Ελληνικές κλαδικές, περιφερειακές ή τοπικές οργανώσεις, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης περιπτώσεως (A).
 2. Επίτιμα: Επίτιμα μέλη είναι δυνατόν να ανακηρυχθούν από τη Γενική Συνέλευση προσωπικότητες που προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στη προσπάθεια για την ανάπτυξη των ΜΥΗΕ. Άλλου είδους ηθικές αμοιβές μπορεί να απονέμονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε μέλη τα οποία προσέφεραν εξέχουσες υπηρεσίες στον ΕΣΜΥΕ ή στους σκοπούς που αυτός επιδιώκει. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 13 §3 του παρόντος.
 3. Μητρώο Μελών: Στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. τηρείται υποχρεωτικά μητρώο μελών σε ειδικό βιβλίο, το οποίο θεωρείται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και εμφανίζει σε αύξοντα αριθμό την επωνυμία, τη διεύθυνση και την ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής. Κάθε μέλος μπορεί να λάβει γνώση αυτού του βιβλίου.

Άρθρο 5ο

EIΣΔOXH MEΛΩN

 1. Τακτικών: Για την εισδοχή τακτικού μέλους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση του υποψήφιου μέλους πρέπει να συνοδεύεται από ενυπόγραφη δήλωσή του ή του νόμιμου εκπροσώπου του ότι ο αιτών αποδέχεται το Καταστατικό, καθώς και ότι θα συμπράττει ενεργά στην εκπλήρωση των σκοπών και των αποφάσεων του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Το υποψήφιο μέλος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση και το μέγεθος της δραστηριότητάς του στον τομέα των ΜΥΗΕ, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..
 2. Eπιτίμων : Eπίτιμο μέλος ανακηρύσσεται κανείς με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6ο

ΔIKAIΩMATA KAI YΠOXPEΩΣEIΣ MEΛΩN

Όλα τα τακτικά μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. έχουν ίσα δικαιώματα. Μετέχουν στις συγκεντρώσεις και τις άλλες εκδηλώσεις του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και γενικά απολαμβάνουν τις ωφέλειες από τη δράση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Τα επίτιμα μέλη, όταν καλούνται, μετέχουν στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως των τακτικών μελών και παίρνουν μέρος στις συζητήσεις, αλλά δεν έχουν ψήφο.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη πραγμάτωση των σκοπών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκπληρώνουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

Κάθε τακτικό μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση συντελείται από τη στιγμή κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αποδεδειγμένως γνώση της παραιτήσεως. Το μέλος που παραιτήθηκε οφείλει τις συνδρομές του έτους της παραιτήσεως κατ’ αναλογία εξαμήνου. Η παραίτηση του μέλους δεν το απαλλάσσει από τυχόν άλλες προγενέστερες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Αντί της παραιτήσεως, το μέλος μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεών του για σημαντικούς λόγους επί των οποίων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε κατά τη διάρκεια της αποφασισθείσας αναστολής, το μέλος δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου και συμμετοχής στα συλλογικά όργανα.

Άρθρο 7ο

ΠEIΘAPXIKEΣ KYPΩΣEIΣ

 1. Πειθαρχικά παραπτώματα: Για τα τακτικά μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και τα μέλη της Διοικήσεως, πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται: α) η ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ή της Διοικήσεώς του δράση, στην οποία περιλαμβάνεται και η αντίθεση προς τους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., η μη ηθική επαγγελματική & επιστημονική δραστηριότητα καθώς και οι σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Καταστατικού, των αποφάσεων και ψηφισμάτων της Συνελεύσεως ή αταξίες στην εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων, β) κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού ή της νομοθεσίας για τα σωματεία, με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, ανεξάρτητα από τη τυχόν προβλεπόμενη ποινική δίωξη ή άλλη νομική κύρωση.
 2. Πειθαρχικές Κυρώσεις: Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται:

α) η έγγραφη παρατήρηση,

β) η πρόσκαιρη μέχρι τρεις (3) μήνες αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Συνελεύσεως ή των συμβουλευτικών σωμάτων και οργάνων του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και τέλος

γ) η αποβολή και διαγραφή από το μητρώο των μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

 1. Επιτροπή Δεοντολογίας: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τριμελή ή πενταμελή Επιτροπή Δεοντολογίας, στην οποία εκχωρεί τις αρμοδιότητές του για την διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών παραπτωμάτων.

Άρθρο 8ο

ΔIAΔIKAΣIA KYPΩΣEΩN

 1. Αρμόδιο Όργανο: Για την άσκηση της πειθαρχικής διώξεως και την επιβολή πειθαρχικής κυρώσεως, αρμόδια είναι η επιτροπή δεοντολογίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., που αποφασίζει σε ειδική συνεδρίαση, με πλειοψηφία τριών τετάρτων (¾) του συνόλου των μελών του, πάντοτε μετά από ακρόαση εκείνου κατά του οποίου κινείται η πειθαρχική διαδικασία και ο οποίος καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Εάν διώκεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εταιρεία-μέλος στης οποίας την Διοίκηση συμμετέχει, το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνει μέρος στην σχετική συνεδρίαση της επιτροπής δεοντολογίας.
 2. Ειδική Αρμοδιότητα: Ανεξάρτητα από την ύπαρξη πειθαρχικού παραπτώματος, η Συνέλευση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αποφασίσει την αποβολή τακτικού μέλους, μετά από ακρόασή του, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος γι’ αυτό.

Άρθρο 9ο

ΔIAΓPAΦH KAI EΠANEΓΓPAΦH MEΛΩN

 1. Λόγοι διαγραφής: α) H καθυστέρηση της καταβολής της συνδρομής στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. μετά την λήξη του έτους για το οποίο αυτή οφείλεται, β) η παραίτηση από την ιδιότητα του μέλους και γ) η επιβολή της πειθαρχικής κυρώσεως της αποβολής για πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού έχουν ως συνέπεια τη διαγραφή του μέλους από τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στο βιβλίο του μητρώου των μελών.
 2. Eπανεγγραφή: Επιτρέπεται, για τα πειθαρχικά παραπτώματα του άρθρου 7, κατόπιν αιτήσεως του μέλους που διαγράφηκε και εφόσον αποδεδειγμένα, ιδίως λόγω της αλλαγής της διοικήσεως του μέλους, εξέλιπαν ή επανορθώθηκαν οι λόγοι αποβολής, πάντοτε κατά την κρίση της επιτροπής δεοντολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Για τις περιπτώσεις καθυστερήσεως της συνδρομής ή παραιτήσεως από την ιδιότητα του μέλους, η επανεγγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του μέλους που διαγράφηκε, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια ή με άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζεται η οφειλή των μη καταβληθεισών εισφορών από το προς επανεγγραφή μέλος.

KEΦAΛAIO Γ΄

ΔIOIKHΣH

Άρθρο 10ο

OPΓANΟ ΔIOIKHΣEΩΣ

 1. H άσκηση της διοικήσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. είναι κοινωνικό λειτούργημα, άμισθο για τα αιρετά μέλη.
 2. Τη διοίκηση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Τούτο απαρτίζουν πρόσωπα, που εκλέγονται από τη Συνέλευση, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που απαιτούνται από το άρθρο 11§1 εδάφιο γ, διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν γνωστοποιήσει την υποψηφιότητά τους εγγράφως με απόδειξη στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη Συνέλευση.
 3. H ανακήρυξη των υποψηφίων, που έχουν τις προϋποθέσεις για εκλογή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από τη Συνέλευση η οποία καλείται για αρχαιρεσίες. O κατάλογος των υποψηφίων παραδίδεται από το Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, στο Πρόεδρο της Συνελεύσεως και εκφωνείται από αυτόν στη Συνέλευση.
 4. Για να εκλεγεί κανείς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., πρέπει να έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

 

Άρθρο 11ο

ΣYΓKPOTHΣH ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 1. Σύνθεση :

(α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) αιρετά μέλη, δηλαδή από ένα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν (1) Αντιπρόεδρο- Αναπληρωτή του τελευταίου, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Ταμία και τρία (3) απλά μέλη («Σύμβουλοι»).

(β) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να εκλεγούν μόνο τακτικά μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων όπως θα ορίζονται εγγράφως από αυτά και θα κοινοποιείται μαζί τη δήλωση υποψηφιότητας στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

(γ) Κάθε 2 (δύο) χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα πλήρες έτος ως μέλη του Συνδέσμου. Υποψηφιότητα για να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. μπορεί να θέσει κάθε μέλος τακτικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που είναι ταμιακά τακτοποιημένο και έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος ως μέλος του Συνδέσμου. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούται να θέσουν μία και μόνο υποψηφιότητα μέσω ενός από τους εκπροσώπους τους όπως υπό στοιχείο (β) αναφέρεται.

Το απερχόμενο ΔΣ τουλάχιστον 2 μήνες πριν τις εκλογές, αποφασίζει για την ακριβή ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής των εκλογών, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη να θέσουν υποψηφιότητα, ορίζει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες και ενημερώνει τα μέλη. Το ψηφοδέλτιο συντάσσεται με τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά και κυκλοφορεί ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η ψηφοφορία γίνεται μυστικά. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα τεσσάρων (4) σταυρών. Οι πρώτοι επτά (7)  σε σταυρούς υποψήφιοι αποτελούν τα τακτικά μέλη του Δ.Σ και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη γίνεται δια κληρώσεως, που ενεργεί η εφορευτική επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σε διάστημα 5 ημερών από την εκλογή του υπό την προεδρία του μέλους του το οποίο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Το απερχόμενο Δ.Σ παραμένει μέχρι να αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο Δ.Σ. που προέρχεται είτε από αρχαιρεσίες, είτε από διορισμό του Προέδρου Πρωτοδικών, σύμφωνα με το νόμο. Το παλιό Δ.Σ οφείλει μέσα σε 8 (οκτώ) ημέρες να παραδώσει στο νέο, με πρωτόκολλο, τα προβλεπόμενα από το καταστατικό βιβλία της Ένωσης.

 1. Κωλύματα Εκλογής: Δεν μπορεί να εκλεγεί κάποιος μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. αν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.
 2. Θητεία : H θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για δύο χρόνια. Κάθε μέλος μπορεί να επανεκλεγεί.
 3. Έκπτωση:

α) Εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.:

αα) όποιος στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

αβ) όποιος σύμβουλος ανακλήθηκε από τη Συνέλευση.

β) Εκπίπτει, αλλά μόνο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, από την ιδιότητα του μέλους της Διοικήσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.:

βα) όποιος απωλέσει την ιδιότητα, που σύμφωνα με το άρθρο 11 §1 εδάφιο γ είναι απαραίτητη για να εκλεγεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.

 1. Παραίτηση: Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από την ιδιότητα αυτή, με απλή δήλωσή του προς τον Πρόεδρο αυτού. Αυτός που παραιτήθηκε, παύει να αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από την επόμενη μέρα, που η πιο πάνω δήλωσή του περιήλθε στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..
 2. Έλλειψη προσώπων διοικήσεως: Σε περίπτωση παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Σε περίπτωση που τα αναπληρωματικά μέλη δεν επαρκούν προκηρύσσονται εκλογές από τα υπάρχοντα μέλη του Δ.Σ.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συγκληθεί μέσα σε δύο μήνες από την λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έκτακτη Συνέλευση για αρχαιρεσίες προκειμένου να συμπληρωθεί με εκλογή ο αριθμός των μελών που υπολείπονται.

 1. Περιορισμοί μελών διοικήσεως: Τα αιρετά μέλη της Διοικήσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με εξαίρεση τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής εφόσον υπάρχει και με ειδική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Διοικήσεως έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. να τους αποδώσει κάθε τι που δαπάνησαν για την κανονική άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 12ο

APMOΔIOTHTEΣ ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

 1. Αρμοδιότητες: Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) διοικεί τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., διαχειρίζεται την περιουσία του και διευθύνει όλες τις υποθέσεις του, εκτός από αυτές που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως,

β) υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση τα θέματα της αρμοδιότητάς της

γ) προσλαμβάνει και απολύει τον Γενικό Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό, αποφασίζει τη σύναψη και λύση συμβάσεων έμμισθης εντολής και οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων με τρίτους, οργανώνει τις υπηρεσίες του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και ασκεί τη πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. με βάση εσωτερικό κανονισμό εργασίας,

δ) εισηγείται στη Συνέλευση τους εσωτερικούς κανονισμούς που προβλέπονται από το Καταστατικό,

ε) αποφασίζει τη συμμετοχή του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις ή φορείς,

στ) αποφασίζει την άσκηση κάθε είδους προσφυγής στις διοικητικές αρχές και την άσκηση κάθε εισαγωγικού δικογράφου ή ένδικου μέσου, σε όλους τους βαθμούς των δικαστηρίων της Επικρατείας μέχρι και τον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού και την διεξαγωγή των αντιστοίχων δικών, και αποφασίζει την υποβολή μηνύσεως ή εγκλήσεως και την παράσταση πολιτικής αγωγής σε ποινικές δίκες, ζ) ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού

η) αποφασίζει ή γνωματεύει για τα υπόλοιπα θέματα, που του ανατίθενται από το Καταστατικό ή τη Συνέλευση,

θ) συναλλάσσεται με τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές εργασίες,

ι) αποδέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές υπό τρόπο, και χορηγίες,

ια) ορίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών απέναντι στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., δηλαδή την εισφορά εισδοχής και την ετήσια συνδρομή τακτικών και εκτάκτων μελών, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν απαιτούμενων έκτακτων συνδρομών καθώς και των κατωτάτων και ανωτάτων ορίων συνδρομών για κάθε κατηγορία μελών,

ιβ) εγκρίνει την απόκτηση από τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. λόγω επαχθούς αιτίας ακινήτων ή κινητών πραγμάτων, ιγ) αποφασίζει για την απονομή ηθικών αμοιβών σε μέλη σύμφωνα με την §3 του άρθρου 4 του καταστατικού, και

ιδ) μπορεί με ειδική εξουσιοδότηση να αναθέσει σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλο υπάλληλο ή δικηγόρο του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. συγκεκριμένες αρμοδιότητες ή εξουσίες από τις αναφερόμενες πιο πάνω εκτός από τις περιπτώσεις β, δ, ε, στ, ζ, ι, και ια.

ιε) εφαρμόζει την οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση προϋπολογισμό και αποφασίζει για έκτακτα έξοδα του συνδέσμου

 1. Ευθύνες: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για αποφάσεις του, που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία δεν ήταν παρόντα ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν, εφ’ όσον, στη τελευταία περίπτωση, η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό της συνεδριάσεως.

Άρθρο 13ο

ΛEITOYPΓIA ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY

 1. Συνεδριάσεις – Aπαρτία: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του, και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστο από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων πρέπει απαραίτητα να είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά το Καταστατικό Αναπληρωτής του και τούτου κωλυομένου, ο Αντιπρόεδρος.
 2. Πρόσκληση: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου του, που αναφέρει απαραίτητα τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως. Στις τακτικές συνεδριάσεις επιτρέπεται η λήψη αποφάσεων και για θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως.
 3. Αποφάσεις: Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την απονομή ηθικών αμοιβών (σύμφωνα με τα άρθρα 4 §3 και 12 §1 εδάφιο ιγ) απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των μελών.
 4. Πρακτικά : Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και, αν ο τελευταίος απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται σύμφωνα με το Kαταστατικό.

Άρθρο 14ο

ΠPOEΔPOΣ

 1. Αρμοδιότητες :

(α) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., προεδρεύει αυτού και ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 13. O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να φέρει προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο βαρύνοντα θέματα γενικότερης πολιτικής, στρατηγικής και τακτικής του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

(β) O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

Κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Αξιολογεί και επιλέγει τα θέματα που κρίνει σκόπιμο να συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ετοιμάζει και παρουσιάζει τις σχετικές εισηγήσεις. Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. που έχουν κατά την κρίση του αποφασιστική σημασία, και γενικά, τα έγγραφα με τα οποία ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. αναλαμβάνει υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους. Εκπροσωπεί τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. δικαστικά και εξώδικα, σε κάθε αρχή και κάθε δικαστήριο και σε όλες τις σχέσεις του και διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Εκπροσωπεί τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. στους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς. (γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Γενικός Γραμματέας. Ειδικότερα όμως σε επιτροπές δημοσίων υπηρεσιών, σε συμβούλια οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ή σε άλλα συλλογικά όργανα διοικήσεως, στα οποία σύμφωνα με νόμο, διάταγμα, υπουργική απόφαση ή οποιαδήποτε διοικητική πράξη προβλέπεται η συμμετοχή του Προέδρου καθώς και για τον χειρισμό άλλων υποθέσεων είναι δυνατό να τον αναπληρώσουν άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και πρόσωπα από την υπηρεσία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ή και έξω από αυτήν, τα οποία ορίζονται ειδικά με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με γενική ή ειδική εξουσιοδότησή του.

(δ) Με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατεθεί η αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής για τον χειρισμό θεμάτων οποιασδήποτε φύσεως, που ενδιαφέρουν τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. καθώς και η υπογραφή εγγράφων, σε πρόσωπα της υπηρεσίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ή και έξω από αυτή.

(ε) Συγκαλεί έκτακτες γενικές συνελεύσεις του συνδέσμου, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη τριών (3) τουλάχιστον μελών του ΔΣ, με συγκεκριμένα θέματα ημερησίας διατάξεως τα οποία θεωρούν σοβαρά.

 1. Επίτιμος Πρόεδρος: Με απόφαση της Συνελεύσεως είναι δυνατό να απονεμηθεί ο τίτλος του επιτίμου Προέδρου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε μέλος του ή εκπρόσωπό του, λόγω προσφοράς πολυτίμων υπηρεσιών προς τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. O επίτιμος Πρόεδρος μετέχει και στις συνεδριάσεις της Συνελεύσεως με δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 15ο

ΓENIKOΣ ΓPAMMATEAΣ

 1. Αρμοδιότητες: O Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., δύναται να υπογράφει τρεχούσης φύσεως εξερχόμενα έγγραφά του και τηρεί τα βιβλία Πρακτικών.
 2. Aναπλήρωση: Tο Γενικό Γραμματέα, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Γενικός Διευθυντής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Γενικός Γραμματέας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, τα εξής βιβλία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.:

α. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και

β. Bιβλίο πρακτικών Συνελεύσεων των μελών

Τα παραπάνω βιβλία μπορεί να τηρούνται σε μορφή ηλεκτρονικών ή οπτικοαουστικών αρχείων εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τον Νόμο.

Άρθρο 16ο

TAMIAΣ

 1. Αρμοδιότητες: O Tαμίας διαχειρίζεται με προσωπική ευθύνη του το Tαμείο του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., προβαίνει σε εισπράξεις και πληρωμές, υπογράφει συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές και γραμμάτια, για λογαριασμό του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ως εκδότη, αποδέκτη ή οπισθογράφου, κινεί και διαχειρίζεται τραπεζικούς λογαριασμούς, έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως της περιουσίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό. Τις παραπάνω πράξεις μπορεί να τις αναθέτει, με έγγραφη εντολή του και σε έναν ή περισσοτέρους υπαλλήλους του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..
 2. Aναπλήρωση: Tον Ταμία, όταν κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.3. Bιβλία που πρέπει να τηρούνται: O Tαμίας τηρεί, με προσωπική του ευθύνη, τα βιβλία που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Κάθε μέλος του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. μπορεί να λαμβάνει γνώση των βιβλίων αυτών.

Άρθρο 17ο

ΣYMBOYΛEYTIKA OPΓANA

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει Μόνιμα ή Έκτακτα συμβουλευτικά όργανα από μέλη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ή μη.

Άρθρο 18ο

ΓPAΦEIA EKTOΣ EΔPAΣ

Για την πραγμάτωση των σκοπών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εγκατάσταση Γραφείων και Υπηρεσιών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε άλλες, εκτός από την έδρα του, πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής.

KEΦAΛAIO Δ΄

ΣYNEΛEYΣH TΩN MEΛΩN

 

Άρθρο 19ο

ΣYΓKPOTHΣH ΣYNEΛEYΣEΩΣ

 1. Συνέλευση: H Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
 2. Σύνθεση: H Συνέλευση απαρτίζεται από τα τακτικά  μέλη και τους εκπροσώπους των νομικών προσώπων – μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., που έχουν εκπληρώσει όλες τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό οικονομικές υποχρεώσεις τους στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..
 3. Εκπρόσωποι: Κάθε μέλος-Νομικό πρόσωπο μετά την εισδοχή του, με έγγραφό του προς τον «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», ορίζει τον εκπρόσωπό του στη Συνέλευση, που πρέπει να είναι εταίρος ή μέτοχος ή Διευθυντικό Στέλεχος ή μέλος του ΔΣ της εταιρίας.
 4. Aντικατάσταση εκπροσώπων: Τα μέλη-Νομικά πρόσωπα μπορούν ελεύθερα και οποτεδήποτε, να αντικαταστήσουν τον εκπρόσωπό τους στη Συνέλευση. H αντικατάσταση αυτή έχει ισχύ από την επόμενη ημέρα, που το σχετικό γι’ αυτή έγγραφο θα περιέλθει στο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

Άρθρο 20ο

APMOΔIOTHTEΣ THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ

 1. Γενικές: H Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοικήσεως και έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να τα παύει και να τα αντικαθιστά.
 2. Eιδικές: Στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως ανήκουν:

α) H εκλογή των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Eλεγκτών και των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

β) H έγκριση του ετήσιου ισολογισμού, των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της ετήσιας Eκθέσεως των Eλεγκτών.

γ) H έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.

δ) H ανάκληση και αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών.

ε) H απονομή του τίτλου του Eπίτιμου μέλους ή Eπίτιμου Προέδρου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

στ) H τροποποίηση του Καταστατικού του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..

ζ) H λήψη αποφάσεως για εκούσια διάλυση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και θέση αυτού σε εκκαθάριση, και για την τύχη της καθαρής περιουσίας του, σύμφωνα με το Νόμο, μετά το τέλος της εκκαθαρίσεως.

Άρθρο 21ο

ΛEITOYPΓIA THΣ ΣYNEΛEYΣEΩΣ

 1. Σύγκληση: H Συνέλευση των μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικά τουλάχιστο κάθε χρόνο και μέχρι το τέλος του μηνός Mαΐου, για ακρόαση της Διοικήσεως, που είναι υποχρεωμένη να εκθέσει τα πεπραγμένα της για το οικονομικό έτος που διανύθηκε, και να υποβάλει προς έγκριση τον απολογισμό του έτους, που έληξε και, έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστο, των τακτικών μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, με έγγραφη αίτηση, που αναγράφει τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως.
 2. Πρόσκληση: H Συνέλευση συνέρχεται με ατομική πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που αποστέλλεται σε κάθε μέλος, πριν από επτά (7) τουλάχιστο ημέρες και περιέχει απαραίτητα τον τόπο, το χρόνο και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, καθώς και μνεία των οριζομένων στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
 3. Eκπροσώπηση : Kάθε μέλος της Συνελεύσεως μπορεί να εκπροσωπηθεί σε αυτή από άλλο μέλος με έγγραφη εξουσιοδότηση, που απευθύνεται στον Πρόεδρο της και κατατίθεται σε αυτόν, πρίν από την έναρξη της συνεδριάσεως. O εκπρόσωπος αυτός έχει στη Συνέλευση όλα τα δικαιώματα, σύμφωνα με το νόμο και το Kαταστατικό του εκπροσωπουμένου μέλους, το οποίο θεωρείται παρόν. Κανένα μέλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί πάνω από ένα άλλο μέλος.
 4. Hμερήσια Διάταξη : H ημερήσια διάταξη της Συνελεύσεως καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση συγκλήσεως της Συνελεύσεως σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από αίτηση του ενός εικοστού των μελών, η ημερήσια διάταξη δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνει θέματα άλλα, εκτός από τα αναφερόμενα στο έγγραφο των αιτούντων προς το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Aπαρτία: α) Στη πρώτη συνέλευση των μελών του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστο του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη συνέλευση των μελών, συγκαλείται νέα, με τα ίδια θέματα μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, με πρόσκληση που αποστέλλεται πριν από τέσσερις (4) πλήρεις ημέρες. Στη δεύτερη αυτή συνέλευση απαιτείται παρουσία του ενός τετάρτου (1/4), τουλάχιστο, του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Aν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, καλείται, με τους ίδιους όρους και τρίτη συνέλευση, οπότε αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

β) Kατ’ εξαίρεση για τροποποίηση του Καταστατικού και για λήψη αποφάσεως για διάλυση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., απαιτείται, πάντοτε, η παρουσία του μισού (1/2) τουλάχιστο αριθμού των μελών.

 1. Eκλογή Προεδρείου: Όταν αρχίσει η συνεδρίαση της Συνελεύσεως, προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., και προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα ένα από τα μέλη της Συνελεύσεως. Μετά από τη διαπίστωση της απαρτίας και τον έλεγχο της τηρήσεως των διατυπώσεων της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, ο προσωρινός Πρόεδρος, καλεί τα μέλη της να αναδείξουν με ανάταση του χεριού, τον οριστικό Πρόεδρο, ένα (1) Γραμματέα και δύο (2) Eφόρους, προκειμένου να συγκροτηθεί εφορευτική Eπιτροπή. O Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως και την είσοδό της στην Hμερήσια Διάταξη, διευθύνει τις συζητήσεις, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και, όταν εξαντληθούν τα θέματα, κηρύσσει τη λήξη των εργασιών. O Γραμματέας τηρεί και υπογράφει τα πρακτικά.
 2. Εφορευτική Eπιτροπή: H Εφορευτική Eπιτροπή μεριμνά και εποπτεύει για τη τήρηση της τάξεως, του Νόμου και του Καταστατικού κατά την εκλογή, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση. Tέλος, καταρτίζει πρακτικό για τις εκλογές και το αποτέλεσμά τους που υπογράφεται από όλα τα μέλη της, στο οποίο επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν. Στη συνέχεια το πρακτικό παραδίδεται στη Διοίκηση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., που είναι υποχρεωμένη να χορηγεί αντίγραφο σε κάθε μέλος του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεώς του.
 3. Tρόπος λήψεως αποφάσεων: Eκτός από τις αποφάσεις του επόμενου εδαφίου, κάθε άλλη απόφαση της Συνελεύσεως λαμβάνεται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, ουδέποτε όμως με βοή. Κατ΄εξαίρεση μυστική ψηφοφορία απαιτείται μόνο α) στην εκλογή συλλογικών οργάνων και β) σε θέματα προσωπικά.
 4. Aπαιτούμενη πλειοψηφία: α) Oι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. H απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς Συνέλευση των μελών, εάν όλα τα μέλη δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους σε μία πρόταση, β) κατ’ εξαίρεση για λήψη αποφάσεως για τροποποίηση του Καταστατικού ή για διάλυση του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Ειδικά στις αρχαιρεσίες, στην απόφαση για αλλαγές του καταστατικού και απόφαση διάλυσης του «Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.», στην ψηφοφορία απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του φυσικού προσώπου ή του δηλωθέντος εκπροσώπου της εταιρίας. Δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει κανένα μέλος για άλλο μέλος.
 5. Aκυρότητα αποφάσεων: Απόφαση της Συνελεύσεως, που αντίκειται στο Νόμο ή το Καταστατικό κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση όπως ο Νόμος ορίζει.
 6. Πρακτικά: Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Συνελεύσεως καταχωρούνται σε αριθμημένο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από το Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως.
 7. Οι συνελεύσεις δέον να γίνονται σε διαφορετικές κεντρικές πόλεις με στόχο να διευκολύνονται κατά το δυνατόν δίκαια τα μέλη που εδρεύουν σε διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Οι αρχαιρεσίες μπορούν να γίνονται με δύο (2) κάλπες κατά την διάρκεια δύο (2) Συνελεύσεων που θα γίνονται μέσα στην ίδια ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την διευκόλυνση της συμμετοχής το δυνατόν περισσότερων μελών. Η πρώτη συνέλευση γίνεται το πρωί και η δεύτερη νωρίς το απόγευμα. Στην περίπτωση των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του Συνδέσμου εκλέγονται δύο (2) εφορευτικές επιτροπές (μία από κάθε συνέλευση) με μέριμνα των οποίων οι κάλπες ανοίγουν ταυτόχρονα αμέσως με την λήξη της τελευταίας συνέλευσης. Η εφορευτική επιτροπή της πρωινής Συνέλευσης είναι σε διαρκή συνεδρίαση μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας της δεύτερης Συνέλευσης. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίζει σε μια από τις δύο Συνελεύσεις. Για την εκλογή συλλογικών οργάνων αθροίζονται οι ψήφοι των δύο συνελεύσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 παρ. 1γ. Τα ίδια ισχύουν (δυνατότητα δύο (2) συνελεύσεων) και για τις καταστατικές συνελεύσεις (συνελεύσεις για αλλαγές στο καταστατικό) χωρίς φυσικά κάλπες. Το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας είναι ανοιχτό, γίνεται καταμέτρηση και προστίθενται οι ψήφοι των δύο συνελεύσεων.

KEΦAΛAIO E΄

OIKONOMIKA ΘEMATA

Άρθρο 22ο

ΠOPOI TOY ΣYNΔEΣMOY

 1. Πόροι: Oι πόροι του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. διακρίνονται σε τακτικούς και σε έκτακτους. Tακτικοί πόροι είναι οι εισφορές εισδοχής των μελών, οι ετήσιες συνδρομές τους, τα έσοδα από τη περιουσία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και έκτακτοι, οι δωρεές, οι κληρονομίες, οι κληροδοσίες, και γενικά κάθε άλλο έσοδο προερχόμενο από νόμιμη αιτία.
 2. Ύψος εισφοράς και συνδρομής: H εισφορά εισδοχής στο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., η συνδρομή των μελών για κάθε ημερολογιακό έτος, και οι χρονικές προθεσμίες καταβολής αυτών, ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Mε όμοιες αποφάσεις επιτρέπεται διαφοροποίηση κατά κλάδο ή κατά επιχείρηση, με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά γενικά κριτήρια.

Άρθρο 23ο

OIKONOMIKH ΔIAXEIPΙΣH

 1. Oικονομικό έτος: Το οικονομικό έτος του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. συμπίπτει με το ημερολογιακό.
 2. Ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. μπορεί να δανείζεται για την κάλυψη πρόσκαιρων ταμειακών αναγκών του και για επένδυση σε στοιχεία ενεργητικού.
 3. Kτήση και εκμετάλλευση περιουσίας: α) η κτήση ακινήτων ή κινητών λόγω επαχθούς αιτίας αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) H ανάμιξη του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε κερδοσκοπική επιχείρηση και η λήψη προμήθειας για διενέργεια πράξεων εκμεταλλεύσεως της περιουσίας απαγορεύεται. Επιτρέπεται η ανάληψη δράσεων (μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με άλλους φορείς) οι οποίες συνάδουν με τους σκοπούς του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. και οι οποίες χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από τρίτους. Επίσης επιτρέπεται η επένδυση της περιουσίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. σε κινητές αξίες.

γ) H περιουσία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους στο Καταστατικό.

 1. Kληροδοσίες – Δωρεές – Kληρονομίες:

α) Κληροδοσίες, δωρεές και κληρονομίες γίνονται δεκτές από τον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η πηγή τους είναι διαφανής και συνάδει προς τους σκοπούς και την αποστολή του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Η αποποίηση με γνώμονα τα κριτήρια του προηγουμένου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την αποποίηση ή την αποδοχή ή τη σύναψη δωρεάς γενικώς ή ειδικότερα για την εκπλήρωση υπάρχοντος τρόπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραπέμψει το θέμα προς λήψη σχετικής απόφασης από Έκτακτη Συνέλευση εφόσον δεν υπάρχει προθεσμία να ληφθεί απόφαση από την Τακτική Συνέλευση.

β) Kληρονομίες που καταλείπονται στον Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. γίνονται δεκτές πάντοτε μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ ωφελεία απογραφής.

γ) Kληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. τελούν κάτω από ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους, που όρισε ο διαθέτης ή ο δωρητής.

δ) οι δωρεές από το Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Άρθρο 24ο

OIKONOMIKOΣ EΛEΓXOΣ

 1. Eλεγκτές: O έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. αναφέρεται σε όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους, καθώς και στις δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν και διενεργείται κάθε έτος από δύο Ελεγκτές ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή, που εκλέγονται από τη Tακτική ετήσια Συνέλευση. Η ιδιότητα του ελεγκτή είναι ασυμβίβαστη με εκείνη του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Έλεγχος: Για την άσκηση των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής καταστάσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Συνελεύσεως, της αλληλογραφίας και του αρχείου γενικά. Tο Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών τα πιο πάνω στοιχεία μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών.
 3. Έκθεση Eλεγκτών: Oι Eλεγκτές υποβάλλουν κάθε έτος στη τακτική Συνέλευση έγγραφη έκθεση, για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία αναφέρει όλα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν και τις πηγές τους. H Συνέλευση δεν μπορεί έγκυρα να αποφασίσει για τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό της Διοικήσεως του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., χωρίς την έκθεση αυτή των Eλεγκτών.

Άρθρο 25ο

ΔIAΛYΣH KAI EKKAΘAPIΣH

 1. Eκουσία διάλυση: ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. μπορεί να διαλυθεί πάντοτε με απόφαση της Συνελεύσεως των μελών του, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις εξαιρετικές διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 21 του Καταστατικού. Aντίγραφο αυτής της αποφάσεως κοινοποιείται με φροντίδα του Προέδρου της Συνελεύσεως μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για ενημέρωση του σχετικού φακέλου του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε., που τηρείται σε αυτό. H διάλυση επέρχεται από τη στιγμή που η σχετική απόφαση της Συνελεύσεως θα εγγραφεί στο οικείο Bιβλίο του Πρωτοδικείου.
 2. Eκκαθάριση και εκκαθαριστές: Όταν διαλυθεί ο Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση, και λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της εκκαθάρισης και για τις ανάγκες της. H εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που υφίστανται όταν λαμβάνεται η απόφαση για την διάλυση, και τα οποία ενεργούν με πλειοψηφία, εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά και με την ίδια απόφαση της διαλύσεως διορίσει ένα ή περισσότερους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν, μετά το τέλος του έργου τους, στην εποπτεύουσα Αρχή έκθεση για τις ενέργειές τους προς εκκαθάριση της περιουσίας του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε..
 3. Διάρκεια εκκαθαρίσεως : H διάρκεια της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί το έτος, εκτός αν το Πρωτοδικείο επιτρέψει παράταση για τρείς ακόμη μήνες.
 4. Tύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση: Μετά την πληρωμή των χρεών και την πώληση των κινητών και ακινήτων του ενεργητικού, το καθαρό κεφάλαιο που απομένει, μεταβιβάζεται με απόφαση του αρμόδιου Πρωτοδικείου στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

KEΦAΛAIO ΣT΄

TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 26ο

EΣΩTEPIKOI KANONIΣMOI

Με κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μελών, μπορούν να ρυθμίζονται θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Ειδικά η έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας του προσωπικού του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε. ανήκει στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τη λειτουργία του Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.. Κάθε θέμα που τυχόν δεν προβλέπεται με το παρόν, ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τους Νόμους περί Σωματείων.

Το παρόν Καταστατικό, το οποίο αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα εγκρίνεται, συντάχθηκε σήμερα από τους ιδρυτές που συνήλθαν σε συνεδρίαση, εγκρίθηκε και υπεγράφη από όλα τα ιδρυτικά μέλη.

 

Αριδαία, 28-05-2011

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

 1. ALPHA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε.
 2. CNI ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.
 4. NANCO ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
 5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
 6. ΑΛΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
 7. ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.
 8. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 9. ΑΦΟΙ Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ Ο.Ε.
 10. ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 11. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 12. Γ. ΓΚΑΓΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 13. Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ – Χ. ΣΚΟΥΒΑΚΗ Ο.Ε.
 14. ΓΙΤΑΝΗ ΑΕ (ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΝΑΝΚΟ)
 15. ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 16. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 17. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 18. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 19. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε
 20. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Α.Ε.
 21. ΖΑΚΑΣ-ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 22. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 23. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 24. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
 25. ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
 26. ΚΟΡΥΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 27. ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
 28. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 29. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 30. ΜΠΕΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
 31. ΜΠΟΤΖΙΟΣ-ΒΑΛΑΣΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
 32. ΝΑΝΚΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
 33. ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 34. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
 35. Π. & Α. ΑΝΤΙΨΩΜΑΣ Ο.Ε.
 36. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 37. ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 38. ΠΟΡΟΪ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 39. ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.
 40. ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.-ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Κ. Ο.Ε.
 41. ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΑΕ
 42. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 43. ΤΣΕΡΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 44. ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 45. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΑΦΝΗΣ Ο.Ε.
 46. ΥΔΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 47. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
 48. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.
 49. ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΣ Ο.Ε.
 50. ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.
 51. ΧΙΣΚΑΚΗ ΜΕΛΙΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.