Σε διαβούλευση ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης σταθμών ΑΠΕ για πρόσβαση στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ μέσω ομαδοποίησης

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ την μεθοδολογία επιμερισμού του κόστους των έργων επέκτασης Συστήματος σε περίπτωση σύνδεσης Παραγωγών ή Πελατών ή του Δικτύου στο Σύστημα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΑΔΜΗΕ. Η παρούσα διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2020.

Να θυμίσουμε ότι το παραπάνω ζήτημα αφορά και τη λύση που έχει προωθηθεί πλέον, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης πολλών «μικρών» φωτοβολταϊκών (που σήμερα δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ λόγω κορεσμού) έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλλουν κοινό αίτημα σύνδεσης στο δίκτυο του ΑΔΜΗΕ.

Ειδικότερα, η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προς την ΡΑΕ αφορά στον τρόπο επιμερισμού, μεταξύ των Χρηστών, του κόστους των έργων επέκτασης του Συστήματος για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Σύνδεση νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα.
Σύνδεση του Δικτύου σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση Πελάτη ή Παραγωγού στο Σύστημα.

Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, τα έργα επέκτασης για την σύνδεση νέων Χρηστών στο Σύστημα περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, που απαιτούνται για την σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων του Χρήστη μέχρι το υφιστάμενο Σύστημα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 παράγραφοι 2 και 3 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπονται τα κάτωθι:

«Άρθρο 273 – Υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση

«…

2. Το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων και τυχόν άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον αιτούντα. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα παρελκόμενά του και τα συναφή αυτού έργα πολιτικού μηχανικού περιέρχονται στην κυριότητα του Διαχειριστή του Συστήματος και αποτελούν πάγια σύνδεσης. Το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων δαπανών απαλλοτριώσεων γηπέδων και τυχόν άλλων δαπανών, βαρύνει τον Διαχειριστή του Συστήματος και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Συστήματος. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, τα παρελκόμενά του και τα συναφή αυτού έργα πολιτικού μηχανικού παραμένουν στην κυριότητα του Διαχειριστή του Συστήματος και αποτελούν πάγιά του.»

3. Σε περίπτωση σύνδεσης περισσότερων του ενός Πελατών ή Παραγωγών ή σε περίπτωση που στο μέλλον συνδεθεί νέος Πελάτης ή Παραγωγός σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση υφιστάμενου Πελάτη ή Παραγωγού του Συστήματος, το κόστος των έργων επέκτασης για σύνδεση επιμερίζεται μεταξύ των συνδεόμενων Χρηστών με βάση την εγκαταστημένη ισχύ, την ημερομηνία σύνδεσης των Χρηστών, και λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές δαπάνες. Ειδικά στην περίπτωση σύνδεσης νέου Πελάτη ή Παραγωγού σε σημείο που περιλαμβάνεται στα έργα επέκτασης για σύνδεση του Δικτύου στο Σύστημα, ή αντιστρόφως, η συμμετοχή στο κόστος των έργων επέκτασης που αναλογεί στη νέα συνδεόμενη εγκατάσταση συνυπολογίζεται στις χρεώσεις χρήσης του Συστήματος. Οι λεπτομέρειες της μεθόδου επιμερισμού και ο τρόπος επιστροφής ποσών στους αρχικά συνδεόμενους Πελάτες ή Παραγωγούς ή τους Καταναλωτές, καθορίζονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.»

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της και ενόψει λήψης απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση της ανωτέρω μεθοδολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 273 παρ. 3 του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος όπως ισχύει, η Αρχή θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τη σχετική εισήγηση του Διαχειριστή Συστήματος, η οποία υποβλήθηκε σε συνέχεια επιστολής της Αρχής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@rae.gr ή εγγράφως.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ είναι διαθέσιμη εδώ.

Πηγή: https://energypress.gr