Ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) (σύσταση 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003).

Η επανεξέταση αυτή αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι ο ορισμός των ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλος και χρήσιμος στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον.

Για να δείτε το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Το παρόν ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει: να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα του υπάρχοντος ορισμού για τις ΜΜΕ και θα σταθμίσει τις επιλογές για πιθανές τροποποιήσεις της σύστασης, έτσι ώστε να συνεχιστεί η εξειδικευμένη πολιτική στήριξη προς τις ευρωπαϊκές μικρές επιχειρήσεις.

Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται όπως το συμπληρώσουν και επιστρέψουν στην κα Γεωργία Μαζιώτη, National Documentation Centre (EKT/NHRF), Enterprise Europe Network-Hellas, 48, Vas. Constantinou Ave., GR-11635 Athens – GREECE, Tel: +30-2107273925, e-mail: gmazio@ekt.gr.