Νέα ρύθμιση για τον Αναπτυξιακό Νόμο, άρθρο 106 «Τροποποιήσεις Αναπτυξιακών Νόμων»

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Στις 08.11.2017 ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το Νομοσχέδιο με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.» το οποίο στο άρθρο 106 «Τροποποιήσεις Αναπτυξιακών Νόμων» του Νομοσχεδίου  εμπεριέχει σημαντικές διατάξεις που αφορούν επενδυτικά σχέδια υπαχθέντα στο Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στο Ν. 3908/2011 (Α΄ 8). Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αναφέρεται:

«2.α. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται υπολειπόμενο ποσό ενίσχυσης μικρότερο των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται ποσό μέχρι του ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση κατ’ εξαίρεση του όρου της παραγράφου 1.»

β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να συγχωνεύονται η 3η, 4η, 5η, 6η και 7η δόση σε μία ή περισσότερες δόσεις με κριτήρια το μέγεθος της επιχείρησης και το ύψος του υπολειπόμενου ποσού της ενίσχυσης.»

γ. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται: αα) στις περιοχές των περιπτώσεων θ΄ και ι΄ του άρθρου 12 του παρόντος (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αφορά ορεινές και παραμεθόριες περιοχές), ββ) σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές όπως οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 (Α΄25) και με την προϋπόθεση της επαρκούς τεκμηρίωσης του άμεσου επηρεασμού τους από τις προκληθείσες φυσικές καταστροφές, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καταβάλλεται το συνολικό ποσό της τρίτης, τέταρτης, πέμπτης, έκτης και έβδομης δόσης.»

Για να διαβάσετε το άρθρο 106 «Τροποποιήσεις Αναπτυξιακών Νόμων», παρακαλώ πατήστε εδώ.