Δυνατότητα δεκαετούς παράτασης δίνει η ΡΑΕ για τις «παλαιές άδειες» παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατόπιν αιτημάτων ενδιαφερομένων, εξέτασε το ζήτημα της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» («παλαιές άδειες»).

Ειδικότερα, η Αρχή, σε άσκηση των κατ’ άρθρα 13 και 30 παραγρ. 4 Ν. 4001/2011 αρμοδιοτήτων της, εξέτασε  το γεγονός ότι οι εν λόγω άδειες χορηγήθηκαν για χρονική περίοδο έως δεκαπέντε (15) έτη υπό το πρίσμα των ρυθμίσεων του άρθρου 3 παραγρ. 4 Ν. 3468/2006 και του άρθρου 24 παραγρ. 5 Ν. 3983/2011, όπως ισχύουν, καθώς και των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου που θεμελιώνουν την ίση μεταχείριση των διοικουμένων και τη χρηστή λειτουργία της Διοίκησης. Η ΡΑΕ, διαπιστώνοντας ότι το κείμενο πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα για τον προσδιορισμό του μέγιστου χρόνου ισχύος των εν λόγω αδειών σε ευνοϊκότερη βάση και, συγκεκριμένα, επιτρέπει την επιμήκυνση της αρχικής διάρκειας των «παλαιών» αδειών κατά δέκα (10) επιπλέον έτη, ώστε αυτές να εξομοιούνται ως προς τη συνολική διάρκειας ισχύος τους με τις «νέες άδειες» (ήτοι τις άδειες που εκδόθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ του Νόμου 3468/2006), κρίνει σκόπιμη την έκδοση συναφούς Απόφασης (υπ’ αριθμ. 517/2016), για την ερμηνεία του εφαρμοζόμενου πλαισίου, καθώς και την αποσαφήνιση της διαδικασίας ως εξής:

1. Γενική Αρχή: Η διάρκεια ισχύος αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες (α) έχουν χορηγηθεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών και (β) αφορούν σε έργα που βρίσκονται σε λειτουργία, δύναται να παραταθεί για διάστημα μέχρι δέκα (10) επιπλέον έτη, κατόπιν υποβολής από τον κάτοχο της άδειας σχετικού αιτήματος

Το εν λόγω αίτημα παράτασης δέον να υποβάλλεται στη ΡΑΕ, εντός ευλόγου χρόνου και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος της άδειας παραγωγής.

Διευκρινίζεται ότι το αίτημα παράτασης της διάρκειας ισχύος είναι αυτοτελές και διακριτό ως προς το αντικείμενό του και τον επιδιωκόμενο σκοπό έναντι του αιτήματος ανανέωσης της άδειας παραγωγής, το οποίο υποβάλλεται και αξιολογείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του «Κανονισμού Αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης». Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράταση αφορά στην τροποποίηση του στοιχείου της άδειας παραγωγής που αφορά στη διάρκεια ισχύος αυτής, ενώ το αίτημα ανανέωσης καταλαμβάνει το σύνολο της άδειας παραγωγής, είναι σαφές ότι τα εν λόγω αιτήματα δεν δύνανται να σωρευθούν, καθότι η υποβολή και αποδοχή αιτήματος ανανέωσης της άδειας επιφέρει την οριστική απώλεια του δικαιώματος υποβολής αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος. Αντιθέτως, δεδομένου ότι η παράταση της διάρκειας ισχύος της άδειας λογίζεται ότι ανατρέχει στο χρόνο χορήγησης αυτής, η υποβολή τέτοιου αιτήματος δεν αποκλείει την υποβολή στο μέλλον αιτήματος ανανέωσης της άδειας.

2.Ειδικές περιπτώσεις:

α) Άδειες παραγωγής, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση της Αρχής περί ανανέωσής τους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του «Κανονισμού Αδειών», αδιακρίτως του αν είχε υποβληθεί μόνο αίτημα ανανέωσης ή (σωρευτικώς ή διαζευκτικώς προς το αίτημα ανανέωσης) και αίτημα παράτασης, και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 «Γενική Αρχή», ανακαλούνται από την Αρχή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, που υποβάλλεται από τους κατόχους των Αδειών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, προσδιοριζόμενου σε δύο  (2) μήνες από την ανάρτηση της ερμηνευτικής Απόφασης 517/2016 στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Σε συνέχεια της ανάκλησης των Αποφάσεων ΡΑΕ περί ανανέωσης των προκείμενων αδειών, η Αρχή παρατείνει τις άδειες παραγωγής κατά δέκα (10) έτη. Διευκρινίζεται ότι οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών δύνανται εν συνεχεία να υποβάλουν αίτημα ανανέωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του «Κανονισμού Αδειών», για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη.

β) Άδειες παραγωγής, των οποίων έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια ισχύος τους, χωρίς να έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ αίτημα παράτασης ή αίτημα ανανέωσης, καταλαμβάνονται από τις ρυθμίσεις του κείμενου πλαισίου, εφόσον αφορούν σε λειτουργούντα έργα και κατόπιν υποβολής από τους κατόχους των Αδειών σχετικού αιτήματος, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 2(α). Διευκρινίζεται ότι η αρχικώς προσδιοριζόμενη διάρκεια της άδειας δύναται να παραταθεί για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

γ) Άδειες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η διάρκεια ισχύος των οποίων λήγει μέχρι τις 31.12.2018 και που αφορούν σε έργα που διαθέτουν Άδεια Εγκατάστασης αλλά όχι και Άδεια Λειτουργίας, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου 4414/2016. Σχετικώς, λογίζεται ότι εκ του νόμου παρατείνεται η ισχύς τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η Αρχή, αυτεπαγγέλτως, μεριμνά άμεσα για την επικαιροποίηση του Αρχείου της και την τροποποίηση των στοιχείων των εν λόγω αδειών, εφόσον διαπιστώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων του Ν. 4414/2016 βάσει των στοιχείων που έχουν τεθεί υπόψη της (βλ. ιδίως Δελτία Προόδου). Σε περίπτωση που οι κάτοχοι αδειών παραγωγής έχουν παραλείψει την υποχρέωσή τους για αμελλητί ενημέρωση της Αρχής περί οποιασδήποτε εξέλιξης του έργου και προκειμένου για την αποφυγή επέλευσης σε αυτούς των δυσμενών συνεπειών της θεώρησης της άδειάς τους ως λήξασας, καλούνται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών, από την ανάρτηση της παρούσας ερμηνευτικής Απόφασης ΡΑΕ στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να υποβάλουν στην Αρχή όλα τα αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα.

Τα ως άνω ισχύουν και για την περίπτωση αδειών παραγωγής που διαθέτουν Άδεια Εγκατάστασης και Άδεια Λειτουργίας.

δ) Τέλος, στο πλαίσιο της αρχής της επιείκειας, προκειμένου για έργα που δεν λειτουργούν και δεν δύνανται να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του άρθρου 17 ν. 4414/2016 και του σημείου 2γ ανωτέρω, των οποίων οιάδειες  παραγωγής λήγουν, οι κάτοχοι των εν λόγω αδειών δύνανται να υποβάλουν στη ΡΑΕ αίτημα παράτασης της διάρκειας ισχύος, τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η υλοποίηση του έργου και καταθέτοντας κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Η Αρχή, εκκινώντας στο άμεσο προσεχές διάστημα τη συστηματική και διαφανή εφαρμογή της διαδικασίας των ανακλήσεων αδειών παραγωγής, προκειμένου για την αποφυγή της αλυσιτελούς μακροχρόνιας δέσμευσης γεωγραφικών θέσεων και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, θα αξιολογήσει κατά περίπτωση τη βασιμότητα των επικαλουμένων λόγων και, αναλόγως, θα αποφασίσει είτε –κατ’ εξαίρεση– την παράταση της άδειας, για το χρονικό διάστημα που θα κριθεί αρμόζον και σκόπιμο, είτε την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκλησης της άδειας, κατά τα οριζόμενα τόσο στα άρθρα 42 και 43 του «Κανονισμού Αδειών», όσο και στους ειδικούς όρους που αναγράφονται στην άδεια παραγωγής.

Πηγή: www.energypress.gr