Επιμερισμός των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την εγκύκλιο για την εφαρμογή της απόφασης περί ανάρτησης οριστικού πίνακα με τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες, για τα έτη 2010-2014.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να αναρτήσει τους Αριθμούς Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα στην ιστοσελίδα του.

Αναλυτικά στοιχεία του Πίνακα αποστέλλονται στο ΥΠΕΝ (Αρ. Παροχής, Ποσό, Προμηθευτής).

Το ΥΠΕΝ εκδίδει Δελτίο Τύπου προς τους Δήμους οι οποίοι ενημερώνουν τις Τοπικές Κοινότητες.

Μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων, ο τελικός πίνακας παροχών δικαιούχων καταναλωτών θα αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, και θα αποσταλεί στο ΥΠΕΝ και στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να το ενημερώσουν, όπως και το ΛΑΓΗΕ και το ΔΕΔΔΗΕ, για την έναρξη της διαδικασίας απόδοσης των ποσών στους δικαιούχους και για την ολοκλήρωσή της, καθώς και να αποστείλουν κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους δικαιούχους τελικούς καταναλωτές ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, σε όλους τους παραπάνω φορείς.

Η διαδικασία της πληρωμής:

Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ του 2014, ο ΔΕΔΔΗΕ προσδιορίζει, μετά την έκδοση του τελικού πίνακα απόδοσης των ποσών ανά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, τους δικαιούχους της πίστωσης και γνωστοποιεί τα ποσά προς πίστωση ανά προμηθευτή σε ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Αυτοί, με τη σειρά τους, πιστώνουν στη συνέχεια τα ποσά στους κατόχους άδειας προμήθειας, οι οποίοι, μετά από αυτή τη διαδικασία, πιστώνουν στους δικαιούχους το ποσό μέσω του πρώτου λογαριασμού που εκδίδεται, με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ στην Περιοχή σας».

Από το συνολικό ποσό των 17,6 εκατ. € που αποδίδεται, ποσό ίσο με 2,43 εκατ. € (14%) αντιστοιχεί στην παραγωγή ΜΥΗΕ.