Απελευθερώστε το μικρό-υδροηλεκτρικό δυναμικό στην Ευρώπη!

Το έργο Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από μικρά και πολύ μικρά υδροηλεκτρικά, προσδιορίζοντας και αποκαθιστώντας κατάλληλες ιστορικές τοποθεσίες, υδρόμυλους και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που σήμερα είναι εκτός λειτουργίας.
Στην Ευρώπη υπάρχουν χιλιάδες υδρόμυλοι αλλά και υδροηλεκτρικοί σταθμοί εκτός λειτουργίας, υδατοφράχτες και άλλες δομές κατάντι των ποταμών που συνθέτουν ένα ανεκμετάλλευτο δυναμικό υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Η επαναλειτουργία των εγκαταλειμμένων αυτών μονάδων θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση της σε τοπικό επίπεδο, αλλά και τη διοχέτευσή της στο Ευρωπαϊκό δίκτυο. Αυτό θα συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και στην ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερότητα του δικτύου.
Το έργο RESTOR Hydro προσδιορίζει τις καταλληλότερες τοποθεσίες με στόχο την αποκατάστασή τους και ενισχύει τις επενδύσεις αυτές μέσω ενός μοντέλου δημιουργίας τοπικών συνεταιρισμών που βασίζεται σε κριτήρια αγοράς ενέργειας.
Ο προσδιορισμός και η αποκατάσταση βασίζονται σε κατευθυντήριες γραμμές, που λαμβάνουν υπόψη περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες.
Το έργο RESTOR Hydro στοχεύει στην εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών και του ανακαινίσιμου δυναμικού τους σε ολόκληρη της Ευρώπη των 27. Προγράμματα αποκατάστασης θα υλοποιηθούν σε οκτώ επιλεγμένες χώρες στόχους:
Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία
Αντικείμενα του έργου:
    • Παροχή ηλεκτρισμού στις τοπικές κοινωνίες και στο Ευρωπαϊκό δίκτυο σε μια οικονομικά βιώσιμη κι αειφόρο βάση
    • Συνειδητοποίηση ότι τα μικρά υδροηλεκτρικά αποτελούν ένα αειφόρο περιβαλλοντικά και επωφελές τμήμα του ενεργειακού μίγματος ΑΠΕ
    • Επίδειξη της ελκυστικότητας των μικρών υδροηλεκτρικών ως όχημα για τοπικές επενδύσεις, που αποφέρει εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες και συνεισφέρει στην ενεργειακή ανεξαρτησία, ενώ συγχρόνως προστατεύει την ιστορική κληρονομιά και το περιβάλλον
    • Συνεισφορά στη σημαντική και σταθερή παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ
Διαβάστε περισσότερα στο http://www.restor-hydro.eu/