Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Tην Τετάρτη 17.01.2018 διεξήχθη η ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει και την ενεργειακή απόδοση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την επίτευξη δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο Ε.Ε., ύψους 35% για την ενεργειακή απόδοση, τουλάχιστον 35% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και 12% για το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών από ανανεώσιμες πηγές. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.

Οι θέσεις αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ενεργειακό στόχο 2030 E.E. είναι πολύ ισχυρότερες από τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελούν ένα σωστό βήμα της Ε.Ε. για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για τη συμφωνία του Παρισιού και να διατηρήσει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όμως, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι πανευρωπαϊκοί στόχοι έως το 2030, και επειδή τα κοινοβούλια δεν έχουν την υποχρέωση να υποστηρίξουν δεσμευτικούς εθνικούς στόχους – που αποτελούν την καλύτερη μέθοδο βελτίωσης της επενδυτικής ασφάλειας και ενθάρρυνσης των ΑΠΕ – απαιτείται από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.-28 να ωθήσουν ενεργά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ μέχρι και το 2030.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην επίτευξη του στόχου για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προβλεπόμενη κατανάλωση ενέργειας του 2030 σύμφωνα με το μοντέλο PRIMES (προσομοίωση της κατανάλωσης ενέργειας και του συστήματος παροχής ενέργειας στην ΕΕ) ενώ τέθηκε ο δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο Ε.Ε., 35% για το 2030 σε ό,τι αφορά το μερίδιο της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό πλέον, να καθοριστούν δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι, από τους οποίους τα κράτη μέλη θα μπορούν να αποκλίνουν κατά 10% κατ’ ανώτατο όριο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Έτσι, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως την 1η Ιανουαρίου 2019 και κάθε δέκα χρόνια εφεξής, ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Το πρώτο σχέδιο θα καλύπτει την περίοδο 2021-2030 ενώ τα ακόλουθα σχέδια θα καλύπτουν την ακριβώς επόμενη δεκαετή περίοδο που έπεται της λήξης της περιόδου που καλύφθηκε από το προηγούμενο σχέδιο. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογεί τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα και θα μπορεί να διατυπώνει συστάσεις και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα εάν κρίνει ότι έχει σημειωθεί ανεπαρκής πρόοδος ή ότι έχουν ληφθεί ανεπαρκείς ενέργειες.