Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δημοσιοποιήθηκε ο Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α ́143).

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύναται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα.

Τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, ΑΘΗΝΑ) έως την 31.07.2017 και ώρα 15.00, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel.aitiseis@prv.ypeka.gr έως την 31.07.2017 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 ν. 4342/2015».

Για να δείτε το κείμενο της Ανακοίνωσης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να δείτε το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης σε μορφή .docx, παρακαλώ πατήστε εδώ.