Ενημέρωση για την εξαίρεση εγκατάστασης POS από επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ΚΑΔ 35.11

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Σε συνέχεια της επιστολής που είχε στείλει ο “ΕΣΜΥΕ” με θέμα «Εξαίρεση εγκατάστασης POS από επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς με ΚΑΔ 35.11.», θα θέλαμε να σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

  • Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 45231/ ΦΕΚ 1445/Β/27-4-2017, Άρθρο 1, παράγρ. 1, αναφέρεται ότι: «Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)»
  • Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 64759/9-6-2017 διευκρινιστική οδηγία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, αναφέρεται ότι : «Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 ως καταναλωτής ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751».

Σε συνέχεια των ανωτέρω δύο τεκμαίρεται ότι οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (ΚΑΔ 35.11) που δεν πραγματοποιούν συναλλαγές με καταναλωτές (τα ΜΥΗΕ πραγματοποιούν συναλλαγές μόνο με τον ΛΑΓΗΕ) δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση POS.